วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ลุ่มน้ำแม่กลอง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ (พ.ศ.2547)

ลุ่มน้ำแม่กลอง
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ

ชื่อหนังสือ : ลุ่มน้ำแม่กลอง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ
ISBN 974-323-284-2 ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
พระนิพนธ์ : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พร้อมด้วย นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร  วัลลิโภคม, สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์
บรรณาธิการ สุจิตต์  วงษ์เทศ
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2547
สำนักพิมพ์มติชน 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.0-2580-0021 โทรสาร.0-2954-3162
จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด โทร.0-2580-0559 โทรสาร.0-2580-0058
พิมพ์ บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เว็บไซต์ http://www.matichon.co.th/
ราคา 190 บาท

***************************

ไม่มีความคิดเห็น: