วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด (พ.ศ.2547)

ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
72 พรรษา พฤกษามหาราชินี

ชื่อหนังสือ ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 72 พรรษา พฤกษามหาราชินี
จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมรักแผ่นดินไทย
จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2298-5608 โทรสาร.0-2298-5860 เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/ และ http://www.environnet.in.th/
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) สิงหาคม พ.ศ.2547 จำนวนพิมพ์ 17,000 เล่ม
ISBN 974-9632-07-9
พิมพ์ที่ บริษัท สุรพิมพ์ จำกัด
เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับราชบุรี  มีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน

*****************

ไม่มีความคิดเห็น: