วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

คนราชบุรี (พ.ศ.2550)

คนราชบุรี
ชื่อหนังสือ ฅนราชบุรี
ผู้เขียน นายวีระพงศ์  มีสถาน
ISBN 978-974-7911-06-0
จัดพิมพ์และเผยแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้นที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-2768 โทรสาร.0-3232-2862
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550 จำนวน 4,500 เล่ม
บรรณาธิการ นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ที่ปรึกษา นายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พิมพ์ที่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด เลขที่ 1/5-6 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5534 โทรสาร.0-3233-7518
พิมพ์เผยแพร่ ไม่จำหน่าย

***********************

ไม่มีความคิดเห็น: