วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพเก่าเล่าอดีต เมืองราชบุรี (พ.ศ.2552)

ภาพเก่าเล่าอดีต เมืองราชบุรี

ชื่อหนังสือ ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองราชบุรี
ผู้เขียน  นางพูลศรี  จีบแก้ว หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2552 เรื่อง ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองราชบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
ISBN 978-417-093-4
จัดทำโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช 2552 จำนวน 500 เล่ม
จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ที่ บริษัท บางกอกอินเฮ้าส์ จำกัด โทร.02-448-7352-53

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: