วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรีและจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2544)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรีและจังหวัดราชบุรี
ชื่อหนังสือ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี
ISBN 974-418-094-3 เลขหมู่หนังสือ 959.376
จัดทำโดย
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
  • สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี
  • สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  • กรมศิลปากร กระทรวงศึกษา
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม พ.ศ.2544 จำนวน 5,000 เล่ม
ผู้รวบรวมเรียบเรียงและควบคุมการพิมพ์ : นายมโน  กลีบทอง
ถ่ายภาพ : นายสมชาย  วรศาสตร์ นายสายชล อรรถาเวช  นายมโน  กลีบทอง  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี
แบบปกและศิลปกรรม : ฝ่ายศิลปกรรม บริษัท สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัท สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด 305/1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.02-243-4147-8
ไม่จำหน่าย

********************

ไม่มีความคิดเห็น: