วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2553)

ชื่อหนังสือ : พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Grace of His Majesty the King to Ratchaburi.
ISBN 978-974-496-079-5
เนื้อหา บันทึกเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดราชบุรี และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจังหวัดราชบุรี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โอกาสจัดพิมพ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ผู้จัดพิมพ์ : จังหวัดราชบุรี ในสมัยนายสุเทพ  โกมลภมร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ดำเนินการโดย : คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และมี น.ส.พยุง  วงษ์น้อย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
พิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 4,020 เล่ม เมื่อ พ.ศ.2553
ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท บางกอกอินเฮาส์ จำกัด
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books


************************************************
อ่านต่อ >>

ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา สุเทพ โกมลภมร (พ.ศ.2554)

ชื่อหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา สุเทพ โกมลภมร
โอกาสที่จัดพิมพ์  ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ของนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2554
เนื้อหา
 • คำนิยมต่างๆ ที่มีต่อนายสุเทพ โกมลภมร
 • 38 ปี..ที่ไต่ด้ามขวาน จากเมืองสองทะเล สู่เมืองพระราชา
 • เรื่องเก่าๆ ของเจ้าเมือง
 • เรื่องดีๆ ในชีวิต
 • ศัพท์เสียงจากพี่น้องสื่อมวลชน
 • จากเมืองลุงสู่เมืองราช
 • กว่าจะถึงวันนี้
 • ภาพการปฏิบัติงาน
 • ภาพครอบครัว
คณะทำงานจัดทำหนังสือ นายเจน  รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และคณะข้าราชการ
แจกจ่ายเป็นที่ระลึก  เมื่อ 28 กันยายน 2554
พิมพ์ที่ บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด  18/49 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0-3425-9111,0-3425-3333,0-3425-9759
สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books


**********************************************
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

หนังสือคู่มือฯ...สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ชื่อหนังสือ : คู่มือร่วมด้วยช่วยกัน...สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
สถานที่สร้าง : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผู้จัดพิมพ์ : โครงการสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
ผู้ดำริสร้าง : พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
เนื้อหาในหนังสือ
 • ความหมายของเจดีย์
 • ความเป็นมาของโครงการ
 • แบบจำลองของพระมหาเจดีย์
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • อานิสงส์คือผลบุญ
 • การจารึกชื่อ
 • วิธีการบริจาค
 • คำอนุโมนาและพรอันประเสริฐ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : พระมหาเจดีย์สมเด็จ


**************************************
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกสารสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (พ.ศ.2552)

ชื่อเอกสาร : สรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573
เผยแพร่โดย : สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี กระทรวงพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน : 178 หมู่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3239-1704-6 โทรสาร.0-3239-1705
เนื้อหาสำคัญในเอกสาร
 • แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (Power Development Plan 2010-PDP2010)
 • ผู้มีอำนาจหน้าที่และการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
 • การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
 • สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
 • ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าปี 2554-2573 ตามแผน PDP2010
 • สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีและที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
 • ตารางแสดงศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าของจังหวัดราชบุรี
 • กระบวนการจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน

***********************************************
อ่านเพิ่มเติม : ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าของจังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ "ตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.ราชบุรี" ปี 2554

รูปบน ด้านหน้า
รูปล่าง ด้านหลังแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 06:00 น.
บริเวณถนนคฑาธร ตั้งแต่หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรี ถึงสี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี


***************************
อ่านเพิ่มเติม : ตักบาตรพระ 10,000 รูป พุทธโปเจคท์อภิมหาบุญ
อ่านต่อ >>

ภาพวาด "ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" (พ.ศ.2554)

ภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
โดย น.ส.แพรวพรรณ  บุญก่อสร้าง ชั้น ม.4/2 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
จัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เมื่อ 22 มิ.ย.2554
ที่มาของภาพ : หน้าปกวารสาร "บ้านเรา" ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

********************************************
อ่านต่อ >>