วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (พ.ศ.2536)

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือ ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ISBN 974-476-122-9
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 " เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรณาธิการ ปรานี  วงษ์เทศ
จัดพิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2536
พิมพ์ที่ บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 101 แพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว กรุงเทพมหานคร โทร.02-223-1971-5, 02-223-3598-9
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายไพโรจน์  สายทุ้ม
พิมพ์เผยแพร่ ไม่จำหน่าย

**********************

ไม่มีความคิดเห็น: