วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพวาดจำลองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมัยเก่า

ที่มา : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: