วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ (พ.ศ.2547)

โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ
ชื่อหนังสือ : โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ
จัดทำโดย : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 จำนวน 2,000 เล่ม
ISBN 974-425-034-8
เนื้อหา : รวมรวบโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ จำนวน 69 ชิ้น และชิ้นลำดับที่ 16 พระพิมพ์ภาพพระพุทธรูปปางสมาธิ จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี (ดูรายละเอียด)
พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 65/16 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2882-1010,0-2422-9000 โทรสาร.0-2433-2742,0-2434-1385
อีเมล์ info@amarin.co.th เว็บไซต์ http://www.amarin.co.th/
พิมพ์แจกจ่าย ไม่จำหน่าย

********************

ไม่มีความคิดเห็น: