วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ผ้าจกไท-ยวนราชบุรี (พ.ศ.2538)

ผ้าจกไท-ยวนราชบุรี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์

ปกใน

ผลงานทางวิชาการ ผ้าจกไท-ยวนราชบุรี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ผู้ศึกษา อุดม สมพร คบ.,อ.ม., นักอนุรักษ์มรดกกไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2536 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ระยะเวลาศึกษา 2524-2538
พิมพ์เผยแพร่ ไม่จำหน่าย

******************************

ไม่มีความคิดเห็น: