วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี (พ.ศ.2547)

ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี

ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี
ผู้เขียน ยนต์ ชุ่มจิต
ISBN 974-971-218-8
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 113/13 ซ.วัดสุวรรณคิรี ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.0-2424-6944,0-2424-7292 โทรสาร.0-2434-3802
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายประสิทธิ์  สันติวัฒนา
ราคา 200 บาท

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: