วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2553-2556 (พ.ศ.2552)

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2553-2556

ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2553-2556
หน่วยงานที่จัดทำ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
งบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2552
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน 2552
จำนวนที่พิมพ์ 2,000 เล่ม
พิมพ์ที่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด

**************************

ไม่มีความคิดเห็น: