วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์ (พ.ศ.2557)


ชื่อหนังสือ อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ 14 มิ.ย.2557
เนื้อหา เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของครูรวม พรหมบุรี, ครูประมวล คุรุฑสิงห์  และทำเนียบรายชื่อลูกศิษย์ สำนักครูรวม พรหมบุรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จัดทำโดย
 • ประโยชน์ ทางมีศรี  มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
 • สุรินทร์  เจือหอม  โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 • สันติ  อุดมศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • เสถียร  ดวงจันทร์ทิพย์
 • พิชชาณัฐ  ตู้จินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

****************************


  
อ่านต่อ >>

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จ.ราชบุรี


ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดการประชุมเมื่อ 29 พ.ค.2556 ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี
เนื้อหา 
 • บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
 • บทที่ 3 ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 • บทที่ 4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดทำโดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7481
พิมพ์ที่ บจก.ธรรมรักษ์การพิมพ์ ราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 

**************************************


อ่านต่อ >>

สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระเจ้าตาก (พ.ศ.2545)ชื่อหนังสือ สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท ทหารเสือพระจ้าตาก
(ฉบับความเก่าของ "พระยาอณุชิต")
ผู้เขียน : พระยาอณุชิต
ISBN 974-90281-9-8
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับราชบุรี  ความตอนหนึ่งเล่าถึงตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 นายสุดจินดา (บุญมา) (สมเด็จพระมหาสุรสิงหนาท) หนีพม่าทางเรือ มุ่งไปหน้าหลวงยกกระบัตรราชบุรี (ทองด้วง) ผู้เป็นพี่ชาย ถึงราชบุรีพบแต่เรือนร้าง ซึ่งตอนนั้นหลวงยกกระบัตรราชบุรี (ทองด้วง) และคุณนายนวล หนีพม่าเข้าไปในป่าด้านทิศเหนือ ซึ่งขณะนั้น คุณนายนวลมีครรภ์ 3 เดือน (ทรงครรภ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) ฯลฯ
พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์บางกอกบุ๊ค กรุงเทพฯ
จัดจำหน่าย : บจก.ไพลินบุ๊คเน็ต
พิมพ์เมื่อ : พ.ศ.2545
ราคา 99 บาท
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************
อ่านต่อ >>

มหกรรมจับตาแม่น้ำใหม่ (พ.ศ.2556)
ชื่อเอกสาร มหกรรมจับตาแม่น้ำใหม่ : ทางผันน้ำตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย
จัดทำโดย 
 • คณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • คณะกรรมมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมมาภิบาล วุฒิสภา
 • องค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสงคราม
 • หอการค้า จ.สมุทรสงคราม
 • สภาเกษตรกร จ.สมุทรสงคราม
 • สภาพัฒนาการเมือง
 • สภาองค์กรชุมชน
 • สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
 • The Asia Foundation
 • ประชาคมคนรักแม่กลอง
 • นิตยาสารมนต์รักแม่กลอง
 • สุมทรสงครามจัดการตนเอง
 • และกลุ่มจับตาแม่น้ำใหม่ อย่าทำร้ายสายน้ำแม่กลอง 
พิมพ์แจกจ่ายฟรี   เอกสารประกอบงาน "มหกรรมจับตาแม่น้ำสายใหม่ : ทางผันน้ำตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย"  วันพุธที่ 13 พ.ย.2556 ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์
 1. สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้ และตื่นตัวต่อ "แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ" และ "แม่น้ำสายใหม่"
 2. รวบรวมประเด็น ข้อวิตกกังวล และผลกระทบ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการ
 3. สร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเครือข่ายที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการแม่น้ำสายใหม่
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************
อ่านต่อ >>