วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

สงครามประวัติศาสตร์ (พ.ศ.2541)

สงครามประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ : สงครามประวัติศาสตร์
ผู้เขียน : พลโทรวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์ (อดีตแม่ทัพภาคที่ 3, ที่ปรึกษาประวัติศาสตร์กองทัพบก, ประธานชมรมประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี)
ISBN 974-322-356-8 ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2541
พิมพ์ครั้งที่สอง : ตุลาคม 2541
พิมพ์ครั้งที่สาม : ตุลาคม 2543
พิมพ์ครัง้ที่สี่ : กรกฏาคม 2544
สำนักพิมพ์มติชน : บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน) 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2580-0021 โทรสาร.0-2954-3162
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท งานดี จำกัด โทร.0-2580-0021 ต่อ 3305 โทรสาร.0-2580-0558
พิมพ์ที่ : บริษัทพิฆเนศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 40/1 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2954-3971-8
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายไพโรจน์  สายทุ้ม

*********************

ไม่มีความคิดเห็น: