วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญฯ (พ.ศ.2551)

จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ
บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ
ชื่อหนังสือ จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ
จัดทำโดย ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพฯ
ISBN 978-974-499-908-5
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551
บรรณาธิการ องค์ บรรจุน
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 (กวีเหรียนระวี) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-996-7392-4 โทรสาร.02-996-7395 เว็บไซต์ http://www.winyuchon.co.th/ อีเมล์ saitarn_w@hotmail.com
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสถาพร ลิ้มมณี
เนื้อหาสำคัญ เกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีต่างๆ ชาวไทยเชื้อสายมอญ (รวมของราชบุรีด้วย)
แจกจ่ายเป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

**********************

ไม่มีความคิดเห็น: