วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระประวัติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) (พ.ศ.2560)


ชื่อหนังสือ "พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
จัดพิมพ์ถวายสนองพระเดชพระคุณ โดย คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิมพ์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25ุ60
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม โทร.0-2800-2372-4
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พ.ศ.2557)

ชื่อหนังสือ "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
ชื่อภาษาอังกฤษ Ratchaburi : City of Art and Eco-Tourism
จัดทำเมื่อ ประมาณ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.เพชรเกษมพริ้นติ๊ง กรุ๊ป โทร.0-3245-9759,0-3425-9111
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี (พ.ศ.2550)

ชื่อหนังสือ เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2559
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.ลีโอ แลนเซ็ท
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา (My Books)

*******************
อ่านต่อ >>