วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ (พ.ศ.2470-2490)

ชื่อหนังสือ บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ 
ผู้เขียน นายสละ จันทรวงศ์
เนื้อหา บันทึกเรื่องราวเกี่ยวเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในราชบุรี
ระยะเวลาที่บันทึก พ.ศ.2470-2490
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 

********************
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บรรพชนฮากกา/ฮากกาจู่จุ่ง (พ.ศ.2561)

                                                                                                                                                                                                                         
ชื่อหนังสือ บรรพชนฮากกา/ฮากกาจู่จง
ผู้เขียน ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และสมชาย  พิเชษฐพันธ์ 
ISBN 978-616-468-002-9
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับราชบุรี  ชาวฮากกาในพื้นที่ จ.ราชบุรี
พิมพ์ที่ : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด
พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2561 
จำนวนที่พิมพ์ 2,000 เล่ม
ราคา ไม่ขาย แจกฟรี ไม่สงวยลิขสิทธิ์
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 
ผู้บริจาคให้ห้องสมุด นายสมชัย ชัยวีรสกุล

*****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
อ่านต่อ >>

สรุปข่าวสงคราม พ.ศ.2484-2488 ด้านอาเซีย (พ.ศ.2488)
ชื่อบันทึก สรุปข่าวสงคราม พ.ศ.2484-2488
บันทึกโดย นายสละ จันทรวงศ์ หน่วยเสรีไทย กองต่อต้านและวินาศกรรม สมรภูมิบ้านโป่ง จ.ราชบุรี กาญจนบุรี
เนื้อหาที่สำคัญ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จ.ราชบุรี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมภาพวาดประกอบ 
ห้วงเวลาที่บันทึก พ.ศ.2484-พ.ศ.2488
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

..................................

อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2543)


ชื่อหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดราชบุรี
ความเป็นมาของการจัดทำ ในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดทำหนังสือเรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา" 76 จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เรื่องของท้องถิ่นเป็นสำคัญ
ความมุ่งหมายการจัดทำหนังสือ
  • ความมุ่งหมายหลัก : เป็นคู่มือเบื้องต้นของครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้อาศัยศึกษาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องท้องถิ่นของเรา
  • ความมุ่งหมายรอง : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543  จำนวน 10,000 เล่ม (ISBN 974-419-285-2)
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2544  จำนวน   2,000 เล่ม (ISBN 974-01-2143-8)
จัดพิมพ์และจำหน่าย องค์การค้าของคุรุสภา
ราคาจำหน่าย เล่มละ 500 บาท
ผู้จัดทำ คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือ เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายมานิต  ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และมี นายสุทัศน์  ปทะวานิช ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็น กรรมการและเลขานุการ (คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1319/2541 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541)
เนื้อหาโดยสังเขป
  • บทที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
  • บทที่ 3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น
  • บทที่ 5 เอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 6 บุคคลสำคัญของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 7 พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี

*************************


อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง (2501)

ชื่อหนังสือ วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
เนื้อหา อนุสรณ์ ป.กศ.2501 (ป.กศ.รุ่นแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง)
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2502
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ (แผนกการพิมพ์) 299/3 ถ.ลาดหญ้า ธนบุรี
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา นางนิภา  กองบุญมา
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

*************************


อ่านต่อ >>