วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระประวัติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)


ชื่อหนังสือ "พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
จัดพิมพ์ถวายสนองพระเดชพระคุณ โดย คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิมพ์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25ุ60
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม โทร.0-2800-2372-4
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชื่อหนังสือ "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
ชื่อภาษาอังกฤษ Ratchaburi : City of Art and Eco-Tourism
จัดทำเมื่อ ประมาณ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.เพชรเกษมพริ้นติ๊ง กรุ๊ป โทร.0-3245-9759,0-3425-9111
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี

ชื่อหนังสือ เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2559
จัดทำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2028, 0-32315372
พิมพ์ที่ บจก.ลีโอ แลนเซ็ท
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา (My Books)

*******************
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์


ชื่อหนังสือ อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ 14 มิ.ย.2557
เนื้อหา เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของครูรวม พรหมบุรี, ครูประมวล คุรุฑสิงห์  และทำเนียบรายชื่อลูกศิษย์ สำนักครูรวม พรหมบุรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จัดทำโดย
  • ประโยชน์ ทางมีศรี  มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
  • สุรินทร์  เจือหอม  โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  • สันติ  อุดมศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • เสถียร  ดวงจันทร์ทิพย์
  • พิชชาณัฐ  ตู้จินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา

****************************


  
อ่านต่อ >>

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จ.ราชบุรี


ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดการประชุมเมื่อ 29 พ.ค.2556 ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี
เนื้อหา 
  • บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  • บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
  • บทที่ 3 ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
  • บทที่ 4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดทำโดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7481
พิมพ์ที่ บจก.ธรรมรักษ์การพิมพ์ ราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 

**************************************


อ่านต่อ >>