วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2543)


ชื่อหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดราชบุรี
ความเป็นมาของการจัดทำ ในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดทำหนังสือเรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา" 76 จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เรื่องของท้องถิ่นเป็นสำคัญ
ความมุ่งหมายการจัดทำหนังสือ
  • ความมุ่งหมายหลัก : เป็นคู่มือเบื้องต้นของครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้อาศัยศึกษาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องท้องถิ่นของเรา
  • ความมุ่งหมายรอง : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543  จำนวน 10,000 เล่ม (ISBN 974-419-285-2)
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2544  จำนวน   2,000 เล่ม (ISBN 974-01-2143-8)
จัดพิมพ์และจำหน่าย องค์การค้าของคุรุสภา
ราคาจำหน่าย เล่มละ 500 บาท
ผู้จัดทำ คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือ เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายมานิต  ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และมี นายสุทัศน์  ปทะวานิช ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็น กรรมการและเลขานุการ (คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1319/2541 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541)
เนื้อหาโดยสังเขป
  • บทที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
  • บทที่ 3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น
  • บทที่ 5 เอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 6 บุคคลสำคัญของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 7 พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี

*************************


อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง (2501)

ชื่อหนังสือ วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 
เนื้อหา อนุสรณ์ ป.กศ.2501 (ป.กศ.รุ่นแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง)
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม พ.ศ.2502
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ (แผนกการพิมพ์) 299/3 ถ.ลาดหญ้า ธนบุรี
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา นางนิภา  กองบุญมา
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

*************************


อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2501)

ชื่อหนังสือ จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
จัดทำโดย กรมศิลปากร
โอกาส พิมพ์ถวายไว้สำหรับวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2501
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
เจ้าของ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

****************************
อ่านต่อ >>

ที่ระลึกการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม (พ.ศ.2510)

ชื่อหนังสือ ที่ระลึกในการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม
จัดทำโดย อ.ดำเนินสะดวก
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2510
พิมพ์ที่ ดำเนินการพิมพ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสุเทพ จังเกรียงไกร 
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราฃบุรีศึกษา : My Books

*************************

อ่านต่อ >>

ราชบุรี (พ.ศ.2505)

ชื่อหนังสือ ราชบุรี 2505
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2505
พิมพ์ที่ บริษัท ประเสริฐธนกิจ จำกัด เลขที่ 377/10-12 ข้างสภานีตำรวจจักรวรรดิ ถนนทรงวาด1 พระนคร โทร.22205
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.วีระวรรณ วัฒนโสภณวงศ์ 
เนื้อหาโดยย่อ รายงานกิจการจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2503-2504 รายงานถึงสภาพความเป็นอยู่และวิวัฒนาการของจังหวัดราชบุรี ทั้งในการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ในรอบปี พ.ศ.2503-2504
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

************************
                                   
อ่านต่อ >>