วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

หนังสือประวัติศาลเจ้าพ่อหลักหินชื่อหนังสือ ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักหิน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
จัดทำโดย สำนักงานประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เอกสารหมายเลข 1/2542
วัตถุประสงค์ เป็นหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่องชุมชนและทองถิ่น
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2542
เนื้อหาโดยสังเขป
คณะผู้จัดทำ
 • ที่ปรึกษา
  • นายศุภกร สืบเสาะ  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง
  • นานสมนึก อ่อนเอี่ยม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
 • ผู้รวบรวมเรื่องและคำประพันธ์คำกลอน
  • นายสุชิน ตันติอำนวย ศึกษานิเทศก์ 7 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง
 • วาดภาพ
  • นายประเทือง บัวบาง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
 • งานพิมพ์และรูปเล่ม
  • นายชูชีพ พุทธประสิทธิ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
 • สำเนา,เอกสาร
  • นายประเสริฐศักดิ์ ปานรัตน์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเพลง
ผู้ให้การสนับสนุน ผู้จัดการร้านค้าไม้ตั้งเต็กเส็ง บริจาคเงินสมทบการจัดทำเอกสาร จำนวน 1,000 บาท
สถานที่พบ วัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)


ไม่มีความคิดเห็น: