วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ลุ่มน้ำแม่กลอง


ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลาหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง-บ้านเจ็ดเสมียน
ผู้เขียน : สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์
ผู้จัดพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
พิมพ์ครั้งแรก : พ.ศ.2554
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
จัดจำหน่ายโดย : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (คุณสอางค์  พรหมอินทร์ โทร.08-9885-8817) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
ปก : ชญาดา  ชินหิรัญ
รูปเล่ม : จิตรา  อนุสาสนนันท์, สง่าภรณ์  แก้วมีชัย
พิมพ์ที่ : หจก.เอราวัณการพิมพ์
ISBN 978-974-496-786-2
ราคา : 150 บาทไม่มีความคิดเห็น: