วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

สารตราเกณฑ์รามัญ 7 เมืองทำอิฐ


ชื่อเอกสาร : สารตราว่าด้วย เกณฑ์รามัญ 7 เมือง ทำอิฐพระราชวัง ณ เมืองราชบุรี
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวมอญต่างอยู่ในระบบไพร่ และถูกเรียกเกณฑ์ เจ้าเมืองมอญทั้ง 7 (คือเมืองทองผาภูมิ เมืองท่าขนุน  เมืองไทรโยค เมืองท่าตะกั่ว  เมืองลุ่มสุ่ม เมืองสมิงสิงหบุรี และเมืองท่ากระดาน) ขึ้นตรงกับเจ้าเมืองกาญจนบุรี ถึงแม้จะอยู่ในเขตเมืองราชบุรีก็ตาม ก็มีฐานะเป็นไพร่หลวงเป็นไพร่ส่วยทอง มีหน้าที่ไปร่อนทองส่งให้กับราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนกลาง ในปี พ.ศ.2435 ได้โปรดฯ เปลี่ยนเป็นไพร่ทำอิฐ ให้กับการสร้างพระราชวังที่เมืองราชบุรี


ที่มาข้อมูล
สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์. (2554). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง-บ้านเจ็ดเสมียน. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง : เอราวัณการพิมพ์. (หน้า 27-28)

ไม่มีความคิดเห็น: