วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หนังสือที่ระลึกการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ


ชื่อหนังสือ : ที่ระลึกการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาคกลางครั้งที่ 25
สถานที่จัดประชุม :  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วันประชุม : 24-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. อกท.หน่วยกาญจนบุรี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 2. อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 3. อกท.หน่วยชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 4. อกท.หน่วยชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
 5. อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
 6. อกท.หน่วยบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 7. อกท.หน่วยบางพูน ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร จ.ปทุมธานี
 8. อกท.หน่วยเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 9. อกท.หน่วยราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี (เจ้าภาพจัดการประชุม)
 10. อกท.หน่วยลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 11. อกท.หน่วยสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 12. อกท.หน่วยสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
 13. อกท.หน่วยอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
เนื้อหาโดยสังเขป
 • คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ
 • สถิติการประชุม อกท.ระดับภาคกลางและระดับประเทศ
 • บทความ เกี่ยวกับ อทก.,การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม, การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี,ประวัติเขาเขียว ฯลฯ
 • ทำเนียบคณะกรรมการ อกท.13 หน่วย
ทำโดย : น.สพ.พิเชษฐ  ประจงทัศน์ ประธานฝ่ายและคณะ
สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี


*****************************************

ไม่มีความคิดเห็น: