วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 1 (พ.ศ.2543-2544) โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯชื่อหนังสือ : รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 1 (พ.ศ.2544-2544) โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ISBN : 974-572-911-6
จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาขากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ 10303 โทร.0-2282-6511, 0-2281-3921 โทรสาร.0-2281-3923
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 จำนวน 500 เล่ม
วันเดือนปีที่พิมพ์ : มกราคม 2545
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยสังเขป
  • สรุปสำหรับผู้บริหาร
  • รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอุทยานธรรมวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ผลการดำเนินงาน
  • กิจกรรมการดำเนินงานปีที่สอง (พ.ศ.2544-2545)
  • ภาคผนวก ก โครงสร้างคณะกรรมการโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา, คณะกรรมการโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
  • ภาคผนวก ข สภาพโดยทั่วไปของอำเภอสวนผึ้ง
  • บรรณานุกรม
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี


********************************************

ไม่มีความคิดเห็น: