วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หนังสือชุดจังหวัดราชบุรีร่วมอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย (พ.ศ.........)


ด้านหน้า

ด้านหลัง

หนังสือ 3 เล่มที่อยู่ในกล่องประกอบด้วย
1. ย้อนรอยสองราชธานี 2.อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3.9 แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์

ชื่อชุดหนังสือ หนังสือชุดจังหวัดราชบุรีร่วมอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
สันนิษฐาน น่าจะเป็นหนังสือที่จังหวัดราชบุรีช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะจัดทำหนังสือของส่วนกลาง  เพื่อเผยแพร่และแจกจ่ายไปยังห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยที่กล่องหนังสือมีสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดไว้ว่า สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
หนังสือที่บรรจุอยู่ในกล่อง  มี 3 เล่ม ประกอบด้วย
  1. ย้อนรอยสองราชธานี กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา  (ราคาเล่มละ 1,000 บาท)
  2. อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) (ราคาเล่มละ 1,000 บาท)
  3. 9 แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ (ราคาเล่มละ 1,000 บาท)
ปีที่จัดพิมพ์ ไม่ได้ระบุ
โรงพิมพ์ ไม่ได้ระบุ
ผู้จัดทำ ไม่ทราบ (เขียนไว้แค่ คณะผู้จัดทำ)
สถานที่อยู่ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books


****************************


ไม่มีความคิดเห็น: