วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์


ชื่อหนังสือ อนุสรณ์ร้อยวันรำลึก : ครูประมวล ครุฑสิงห์
จัดทำแจกจ่ายเมื่อ 14 มิ.ย.2557
เนื้อหา เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของครูรวม พรหมบุรี, ครูประมวล คุรุฑสิงห์  และทำเนียบรายชื่อลูกศิษย์ สำนักครูรวม พรหมบุรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จัดทำโดย
  • ประโยชน์ ทางมีศรี  มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
  • สุรินทร์  เจือหอม  โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  • สันติ  อุดมศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • เสถียร  ดวงจันทร์ทิพย์
  • พิชชาณัฐ  ตู้จินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา

****************************


  

ไม่มีความคิดเห็น: