วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จ.ราชบุรี


ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดการประชุมเมื่อ 29 พ.ค.2556 ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี
เนื้อหา 
  • บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  • บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
  • บทที่ 3 ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
  • บทที่ 4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.ราชบุรี
จัดทำโดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7481
พิมพ์ที่ บจก.ธรรมรักษ์การพิมพ์ ราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 

**************************************


ไม่มีความคิดเห็น: