วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหกรรมจับตาแม่น้ำใหม่ (พ.ศ.2556)
ชื่อเอกสาร มหกรรมจับตาแม่น้ำใหม่ : ทางผันน้ำตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย
จัดทำโดย 
 • คณะกรรมมาธิการทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • คณะกรรมมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมมาภิบาล วุฒิสภา
 • องค์การบริหารส่วน จ.สมุทรสงคราม
 • หอการค้า จ.สมุทรสงคราม
 • สภาเกษตรกร จ.สมุทรสงคราม
 • สภาพัฒนาการเมือง
 • สภาองค์กรชุมชน
 • สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.)
 • The Asia Foundation
 • ประชาคมคนรักแม่กลอง
 • นิตยาสารมนต์รักแม่กลอง
 • สุมทรสงครามจัดการตนเอง
 • และกลุ่มจับตาแม่น้ำใหม่ อย่าทำร้ายสายน้ำแม่กลอง 
พิมพ์แจกจ่ายฟรี   เอกสารประกอบงาน "มหกรรมจับตาแม่น้ำสายใหม่ : ทางผันน้ำตะวันตก แม่ปิง-แม่กลอง-อ่าวไทย"  วันพุธที่ 13 พ.ย.2556 ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์
 1. สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้ และตื่นตัวต่อ "แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ" และ "แม่น้ำสายใหม่"
 2. รวบรวมประเด็น ข้อวิตกกังวล และผลกระทบ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการ
 3. สร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเครือข่ายที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการแม่น้ำสายใหม่
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************

ไม่มีความคิดเห็น: