วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2553)

ชื่อหนังสือ : พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Grace of His Majesty the King to Ratchaburi.
ISBN 978-974-496-079-5
เนื้อหา บันทึกเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดราชบุรี และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจังหวัดราชบุรี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โอกาสจัดพิมพ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ผู้จัดพิมพ์ : จังหวัดราชบุรี ในสมัยนายสุเทพ  โกมลภมร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ดำเนินการโดย : คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และมี น.ส.พยุง  วงษ์น้อย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
พิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 4,020 เล่ม เมื่อ พ.ศ.2553
ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท บางกอกอินเฮาส์ จำกัด
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books


************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: