วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกสารสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (พ.ศ.2552)

ชื่อเอกสาร : สรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573
เผยแพร่โดย : สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี กระทรวงพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงาน : 178 หมู่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3239-1704-6 โทรสาร.0-3239-1705
เนื้อหาสำคัญในเอกสาร
  • แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 (Power Development Plan 2010-PDP2010)
  • ผู้มีอำนาจหน้าที่และการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
  • การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
  • สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010)
  • ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าปี 2554-2573 ตามแผน PDP2010
  • สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรีและที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
  • ตารางแสดงศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าของจังหวัดราชบุรี
  • กระบวนการจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน

***********************************************
อ่านเพิ่มเติม : ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าของจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: