วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระประวัติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) (พ.ศ.2560)


ชื่อหนังสือ "พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"
เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
จัดพิมพ์ถวายสนองพระเดชพระคุณ โดย คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิมพ์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25ุ60
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม โทร.0-2800-2372-4
สถานที่เก็บรักษา ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : Ratchaburi Books

****************

ไม่มีความคิดเห็น: