วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2543)


ชื่อหนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดราชบุรี
ความเป็นมาของการจัดทำ ในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดทำหนังสือเรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา" 76 จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เรื่องของท้องถิ่นเป็นสำคัญ
ความมุ่งหมายการจัดทำหนังสือ
  • ความมุ่งหมายหลัก : เป็นคู่มือเบื้องต้นของครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้อาศัยศึกษาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องท้องถิ่นของเรา
  • ความมุ่งหมายรอง : เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543  จำนวน 10,000 เล่ม (ISBN 974-419-285-2)
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2544  จำนวน   2,000 เล่ม (ISBN 974-01-2143-8)
จัดพิมพ์และจำหน่าย องค์การค้าของคุรุสภา
ราคาจำหน่าย เล่มละ 500 บาท
ผู้จัดทำ คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือ เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายมานิต  ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และมี นายสุทัศน์  ปทะวานิช ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็น กรรมการและเลขานุการ (คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1319/2541 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541)
เนื้อหาโดยสังเขป
  • บทที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
  • บทที่ 3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น
  • บทที่ 5 เอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 6 บุคคลสำคัญของจังหวัดราชบุรี
  • บทที่ 7 พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี

*************************


ไม่มีความคิดเห็น: